måndag 29 november 2010

We are not for sale! Vi är inte till salu!

This is going to be a bilingual entry since it's of such great importance. This follwing text is written by Swedish journalist Kicki Norman.

Du kanske inte vet om det, men läser du bloggar är du troligen lurad. Allt fler bloggare tar nämligen betalt för att nämna produkter i sina bloggar och du kan därför inte längre lita på de personliga rekommendationer som en gång i tiden gjorde bloggarna så populära. ”Bloggare” har blivit synonymt med reklampelare, någon som gör vad som helst för fester med gratis vin, gåvor från stora företag eller reda pengar.
Bloggar är ett faktum. Upp emot 2,3 miljoner svenskar läser en eller flera bloggar varje dag, beroende på vilken undersökning du väljer att utgå från. De flesta är kvinnor, och bloggläsandet är störst i de yngre åldergrupperna. Idag har var tredje 20-årig kvinna en egen blogg. Den som försöker kalla bloggar för en fluga har legat under en sten de senaste fem åren. Idag är bloggarna en maktfaktor att räkna med.
Vi som bloggar känner till detta. Och vi väljer att hantera vår makt på två olika sätt. En skrämmande utbredd grupp, däribland de absolut största bloggarna i Sverige, säljer inte bara annonser på sina bloggar, de säljer också själva blogginläggen. Mot en mer eller mindre rundlig summa pengar, beroende på bloggens storlek och inriktning, kan företag få sina produkter omskrivna och också uppvisade på bild. Prislappen ligger på tusentals krnor. De största bloggarna kan tjäna mer än hundratusen kronor på en månad på att sälja annonser och blogginlägg i kombination. Det är enorma summor pengar i omlopp i en affärsverksamhet som går ut på att företag och bloggare går plus på läsarens bekostnad. Att detta strider mot marknadsföringslagen är inget som hindrar, mer än att det hindrar storbloggarna från att öppet tala om exakt hur pengarna tjänas.
Sedan finns det en mindre grupp vars ord och åsikter inte är till salu. Vi följer de pressetiska reglerna, eller marknadsföringslagen, eller både och. Det innebär bland annat att vi tydligt visar vad som är annons och vad som är vår egen text. Även om det går att köpa en annons, kan företag inte betala för att vi ska blogga om dem. Vi vill vara trovärdiga inför våra läsare och vi tycker integritet är viktigt. Vi tror att vårt sätt att förhålla oss till annonsörer, redaktionell reklam och gällande lagar är viktigare och mer långsiktigt hållbart än att sälja sin integritet och ytterst lura sina läsare.
Tyvärr arbetar vi i motvind. Ofta får vi försvara oss mot felaktiga anklagelser om att vi också är till salu, bara för att andra är det. Vi berättar så klart hur vår publiceringspolicy ser ut, men blir inte trodda. Bloggkollegor med mer förhandlingsbar moral än vår, skjuter både sig själva och oss i foten. Tack vare blogglögnarnas rikoschetter blir vi alla enbenta.
Därför kommer vi nu att tydligt skriva ut på våra bloggar att vi följer Pressens samarbetsnämnds Spelregler för press, radio och tv. Vi vill höja oss över alla pressetiska tvivel. Vi vill att våra läsare ska förstå var vi står. Eftersom lag och ordning inte räcker till för den här nya gruppen unga affärskvinnor, som säljer annonser förklädda till redaktionellt material, får vi försöka göra något för att skilja oss från våra mindre nogräknade bloggkollegor.
Varje resa börjar med ett första steg. Det här är förhoppningsvis ett första steg mot en upprensning av bloggträsket. För även om våra mindre nogräknade kollegor säljer sig till högstbjudande, är vissa av oss inte till salu.
daisybeauty.com (och ja, det gäller alla vi som bloggar här så klart!)
In English:
You probably don't know this, but if you're reading blogs you're most likely deluded. More and more bloggers recieves compensation to mention products in their blogs and therefor you can no longer trust the personal recommendations that once made the blogs so popular. "Bloggers" has become synonymous to walking advertisments, someone who does anything for an invite to parties with free wine, goodiebags stuffed with products from leading companies or just money.

Blogs are a fact. Close to 2,3 million Swedes reads one or several, blogs each day, depending on which survey you read. Most of them are women and blogreading is biggest in the younger age groups. Today one out of three women, in their 20's, has their own blog. Whoever tries to call blogs a fad has probably been hiding under a rock the last five years. Blogs today are a force to be reckon with. 

The ones of us that blogs knows this. And we choose to handle our power in two different ways. One alarmingly big group, including the absolute biggest blogs in Sweden, does not only sell ads on their blogs, they sell the entries themselves. For a more or less handsome amount of money, depending on the size of the blog and it's direction, companies can get their products mentioned and pictures of it been shown. The prizetag can be thousands of Swedish krona. The biggest bloggers can make hundreds of thousands SEK within a month just by selling a combination of ads and blogentries. There are huge amount of money in circulation in a business that amounts to companies and the blogger gettting an advantage to the expense of their readers. The fact that this goes against marketinglaws doesn't stop it, no more than it stops the big bloggers in question to openly talk about how the money is being made.

Then there is a much smaller group, whose words and opinions are not for sale. We follow the press ethical rules, or marketing laws, or both. That means that we clearly make a distinct mark on what is an ad and our own written words. Even if an ad can be bought, the company doesn't have to give any kind of compensation for us to blog about it. We want to be credible to our readers and we think that integrity is important. We believe that our way to handle advertisers, editorial advertisment and existing laws is more important and a more long-termed lasting than selling your integrity and ultimatly fooling your readers.

Unfortunatly we are working against a great resistance. We often have to defend ourselves against incorrect accusations of being for sale ourselves, just beacuse other people are. Off course we show and talk about our publishing policy, but end up not being believed. Bloggcolleagues, with a more negotiable morale than ours, ends up shooting both themselves and us in the foot. Thanks to the blogliars ricochets we all end up one-legged.

So now we are all going to write clearly on our blogs that we follow the rules of professional conduct for Swedish journalists. We want to rise above all pressethical doubts. We want our readers to know where we stand. Since law and order isn't enough for this new group of young business women, who sells ads disguised as editorial material, we have to do something that distinguish us from our less particular blogcolleagues. 

Every journy begins with one single step. This will hopefully be the first step to clean up this squalor of blogs. Beacuse even if some of our lesser particular blogcollagues sells themselves to the highest bidder, it doesn't mean that the rest of us are for sale.

4 kommentarer:

 1. Det är bra att det här blir mer spritt. Många tänker nog inte på det

  SvaraRadera
 2. Mia- Jag tror det också. Det är liksom en början på någonting :-)

  SvaraRadera
 3. Vilka bloggare är det som åsyftas här? De som bloggar tex genom jobbet på en tidning och därmed är "köpta" på så sätt att de bloggar om produkter som tex kommer från företag som annonserar i tidningen?
  Jag ser inte riktigt vart gränsen går. Lilla gumman bloggade ju nyligen på Telias blogg där de mottog både pengar och mobiltelefon.

  SvaraRadera
 4. Caroline- Det är en fin gräns och den är inte ibland så tydlig. Du kan läsa mer hos Kicki, som startade uppropet:
  http://www.daisybeauty.com/web/kicki/blogg/-/blogs/fortsattning-bloggupprop:-vi-ar-inte-till-salu-men-perelli-och-wahlgren-granskas?_33_redirect=%2Fweb%2Fkicki%2Fblogg%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_33_struts_action%3D%252Fblogs%252Fview%26_33_delta%3D5%26_33_keywords%3D%26_33_advancedSearch%3Dfalse%26_33_andOperator%3Dtrue%26cur%3D2
  http://www.daisybeauty.com/web/kicki/blogg/-/blogs/vi-ar-inte-till-salu!

  Det man kan säga, i den enklaste möjliga mån är att om jag tar emot en produkt från ett företag som säger såhär: "Du får den här gratis men då måste du lova att skriva om den." alt. "Om du skriver bra om vår produkt så får du mer gratisgrejor." så är det fel.
  Vänder sig ett företag till dig och säger: "testa gärna vår produkt men det är inget krav att du skriver något om den." så är det ok. Det måste även stå markerat i själva inlägget att produkten har skickats ut i pr syfte.

  SvaraRadera

Lämna gärna en liten kommentar för det glädjer alltid.